Dataskydd

Ändra Dataskydd inställningar

Användarvillkor

Genom att besöka denna webbplatsen eller appen bekräftar du att du har läst och förstått användarvillkoren och godkänner alla villkor som anges här. Om du inte förstår eller inte godkänner någon av villkoren i användarvillkoren, lämna denna webbplatsen eller appen.

 

Rättmätiga användare

Dessa internetsidor vänder sig enbart till personer som befinner sig i Sverige. Användaren förbinder sig att inte längre använda dessa internetsidor om användaren upphör att befinna sig i Sverige. Se även vidare under avsnittet ”Försäljningsbegränsningar” nedan.

 

Inget erbjudande eller uppmaning om att köpa, teckna eller sälja

Dessa internetsidor har enbart till syfte att ge användaren tillgång till information som Bank Vontobel Europé AG, Frankfurt branch (som tillsammans med närstående företag refereras till som ”Vontobel”) har beslutat ska vara tillgänglig för allmänheten och utgör inte, och ska inte tolkas som, ett erbjudande eller uppmaning från Vontobel om att köpa, teckna eller sälja värdepapper. Investerare kan inte köpa, teckna eller sälja de värdepapper som beskrivs på dessa internetsidor direkt från Vontobel, utan enbart via sin egen bank/mellanhand.

 

Inget avtal om upplysningar, ingen rådgivning, hotline, besvärsmöjligheter

Genom användning av dessa internetsidor uppstår inte någon avtalsrelation till Vontobel som går utöver dessa användarvillkor. I synnerhet ska inte den information som ges på dessa internetsidor anses vara ett erbjudande från Vontobel att ingå ett konsultavtal eller annat avtal om tillhandahållande av information, vare sig mot ersättning eller utan ersättning. Inget avtal om att tillhandahålla information mellan Vontobel och användaren uppkommer därför genom användarens besök på dessa internetsidor eller inhämtande av den information som finns på dessa.

Varken informationen på dessa internetsidor eller upplysningar som användare får via hotline innehåller rådgivning gällande investering, skatter eller annat. Ingen hänsyn tas till användarens specifika situation gällande, bland annat, användarens kunskap om de relevanta värdepapperen, investeringsmål och riskbenägenhet, ekonomiska situation eller användarens skatte- eller redovisningssituation. Informationen ersätter inte rådgivning från din bank/mellanhand eller från någon annan skatte- eller finansiell rådgivare, som är mycket viktig i varje individuellt fall innan beslut fattas om köp, tecknande eller försäljning.

Användarens eventuella klagomål eller besvär gällande dessa internetsidor ska skriftligen tillställas följande adress:

Bank Vontobel Europe AG
Niederlassung Frankfurt am Main
Bockenheimer Landstraße 24
D-60323 Frankfurt am Main
Tyskland

 

Ingen ekonomisk analys

Den information som lämnas på internetsidorna utgör ingen ekonomisk analys och uppfyller inte heller de lagstadgade kraven för att säkerställa att finansiell analys är opartisk. Information är inte heller föremål för förbud mot handel före offentliggörandet av finansiell analys.

 

Risker

Köp/teckning av värdepapper är förknippat med finansiella risker. Under ogynnsamma omständigheter kan sådana risker förverkligas och leda till en totalförlust av det investerade kapitalet. Potentiella investerare bör noggrant ta del av grundprospektet, de relevanta slutliga villkoren och varje tillägg till grundprospektet för att förstå de risker som är förenade med en investering i värdepapperen. Potentiella investerare bör konsultera sin bank/mellanhand eller någon annan skatte- eller finansiell rådgivare innan beslut fattas om köp, teckning eller försäljning.

 

Kursinformation

Den kursinformation som finns på dessa internetsidor har endera hämtats från tredje part, exempelvis övertagits från företag med ekonomiska informationstjänster, eller beräknats av Vontobel självt och bör inte förlitas på i syfte att förutse framtida värden eller kurser.

Värdepapperens eller de underliggande tillgångarnas kurser kan i vissa fall anges med tidsfördröjning. Ytterligare kursinformation, särskilt information om den tidigare kursutvecklingen för de underliggande tillgångarna, kan användaren finna på den plats som anges för respektive värdepapper i prospektet. Historisk kursutveckling utgör ingen tillförlitlig indikator för kommande kursutveckling för de underliggande tillgångarna eller värdepapperen. Det bör beaktas att Vontobel inte garanterar kursinformationens riktighet och att kursinformation när som helst kan korrigeras (se även vidare nedan under avsnittet ”Ingen garanti av innehållet”). Potentiella investerare bör konsultera sin bank/mellanhand eller någon annan skatte- eller finansiell rådgivare innan beslut fattas om köp, teckning eller försäljning.

 

Information om avkastning

På dessa internetsidor avser all information om avkastning, såsom bonus eller maximal avkastning, bruttoavkastning och tar inte hänsyn till kostnader som kommer uppkomma, om det inte uttryckligen anges, skatter som måste betalas av den relevanta investeraren. Investerare kommer ådra sig kostnader och skatter som minskar avkastningen. Detta innefattar, bland annat, kostnader för värdepapperskonto eller transaktionskostnader. I hur hög grad sådana kostnader och skatter påverkar nettovinsten beror på storleken på investeringen och på de kostnader och skatter som faktiskt uppkommer för den relevanta investeraren. Potentiella investerare bör konsultera sin bank/mellanhand eller någon annan skatte- eller finansiell rådgivare innan beslut fattas om köp, teckning eller försäljning.

 

Faktablad (KID)

På dessa internetsidor kan produktinformationsblad för de flesta investeringsprodukterna hämtas på sidan för den aktuella produktens produktdetaljer, under sektionen ”Dokument”.

Om en användare hämtar ett Faktablad (KID) har Vontobel rätt – men är inte skyldig – att spara användarens uppgifter (särskilt IP-adress, internetleverantör och den URL från vilken åtkomsten skedde), tidpunkten för hämtandet och innehållet i det produktinformationsblad som förmedlades till användaren. Sparandet av uppgifterna sker för att efterkomma juridiska tillsynskrav och i förekommande fall för användning inom ramen för rättsliga tvister mellan investeraren eller andra investerare och Vontobel. Integritetsskyddspolicyn gäller även dessa uppgifter.

 

Prospekt

För att få utförlig information, särskilt gällande värdepapperens struktur och de risker som är förknippade med värdepapperen, bör användare som överväger köp/teckning av de värdepapper som beskrivs på dessa internetsidor överväga att läsa grundprospektet, som har publicerats på dessa internetsidor tillsammans med slutliga villkor och eventuella tillägg till grundprospektet (se rubriken ”Prospekt” och aktuell sida för produktdetaljer), och som finns att få gratis hos emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, D-60323 Frankfurt am Main, Tyskland, eller - i fall av andra emittenter - från huvudchefen, Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich, Schweiz.

 

Intressekonflikter

Det bör uppmärksammas att Vontobel, i kurssäkringssyfte eller av andra skäl, från tid till annan köper eller säljer värdepapper, varor, terminskontrakt eller optioner eller innehar positioner (långa eller korta) i dessa, vilka är identiska med värdepapperen eller står i förbindelse med dessa. Detta kan möjligen påverka värdepapperens värde. Vontobel kan dessutom vara beräkningsagent eller sponsor för underliggande tillgångar och som sådan fatta beslut som påverkar värdet hos värdepapperen.

 

Provisionsbetalningar genom Vontobel

Det är möjligt att Vontobel i samband med försäljning av ett värdepapper betalar provision till försäljningspartners. Sådana provisionsbetalningar minskar den avkastning som investeraren kan erhålla. Om provisionsutbetalningar sker, hittar du uppgifter om storleken på dessa provisionsutbetalningar i de tillämpliga slutliga villkoren.

Försäljningsbegränsningar

De produkter som beskrivs på dessa internetsidor får inte erbjudas till försäljning i alla länder, och är i samtliga fall förbehållna de personer som är berättigade att köpa produkterna. De försäljningsbegränsningar som gäller för bestämda produkter anges i de aktuella prospekten och bör läsas noggrant av användaren.

Särskilt gäller följande begränsningar:

Juridiska enheter med hemvist i USA.

Den information som finnns på dessa internetsidor är inte avsedd för USA. Medborgare i USA (enligt definitionen i Regulation S i US-Securities Act från 1933) och juridiska enheter med hemvist i USA är förbjudna från att ta del av dessa internetsidor. Information som ges på dessa internetsidor får inte spridas eller vidareföras i USA eller andra länder där detta skulle bryta mot tillämplig lagstiftning. De här listade värdepapperen är inte, och kommer inte att bli, registrerade enligt US-Securities Act från 1933 (värdepapperslag) och inget tillstånd enligt US-Commodities Exchange Act (varubörslag) från 1936 har inhämtats för handel med dessa värdepapper. Värdepapperen får inte säljas eller erbjudas i USA, till medborgare i USA eller till juridiska personer med hemvist i USA.

De produkter som beskrivs på dessa internetsidor erbjuds och säljs till juridiska subjekt som är underställda andra rättsordningar enbart om detta är tillåtet enligt aktuell tillämplig lagstiftning.

 

Ingen garanti av innehållet

Varken tillhandahållandet av eller innehållet i informationen på dessa internetsidor eller andra tjänster skapar någon förpliktelse gentemot användarna från Vontobels sida.

Även om dessa internetsidor baserar sig på information som Vontobel anser vara tillförlitlig, och även om Vontobel arbetar för att hålla denna information aktuell, lämnar Vontobel ingen som helst garanti för den information finns på dessa internetsidor (tillkännagivanden gällande emissionsvillkoren för värdepapperen berörs inte av detta). Särskilt lämnar Vontobel ingen garanti för (a) kvalitet, riktighet, aktualitet, tillgänglighet och fullständighet hos dessa uppgifter och annan information på dessa internetsidor, (b) att användaren meddelas i god tid och på korrekt sätt om att vissa förutbestämda gränser och tröskelvärden har uppnåtts, (c) det i framtiden fortlöpande tillhandahållandet av information eller dess aktualisering, (d) värdepapperens lämplighet för och anpassning till investeraren, (e) bokförings- och skattemässiga konsekvenser av investering i värdepapperen och (f) värdepapperens framtida värdeutveckling. Investerare bör konsultera sin bank/mellanhand eller någon annan skatte- eller finansiell rådgivare innan beslut fattas om köp, teckning eller försäljning.

De värden och priser som visas på dessa internetsidor inte tar hänsyn till en transaktions storlek, dvs. storleken hos en konkret transaktion kan leda till avvikande värden och priser. Vidare motsvarar de kanske inte det värde eller det pris som kan fås på den aktuella marknaden vid den tidpunkt då användaren önskar köpa eller sälja ett visst värdepapper eller en valuta.

 

Länkar

Dessa internetsidor kan innehålla länkar till internetsidor som finansieras och administreras av tredje parter. Vontobel tillhandhåller sådana länkar till användarna enbart som hjälp för att hitta andra webbplatser. Vontobel har varken innehållsmässigt eller tekniskt kontrollerat informationen, programvaran eller produkterna på sådana webbplatser. Därför lämnar Vontobel inga utfästelser gällande innehållet på sådana webbplatser. Vidare övertar Vontobel inget som helst ansvar för tekniska fel eller virus som eventuellt finns på dessa webbplatser. Det faktum att Vontobel ställer en länk till förfogande innebär ingen rekommendation eller något innehållsmässigt bekräftande från Vontobel gällande dessa webbplatser, deras ägare eller de personer som ansvarar för dem.

 

Rättigheter till innehåll och layout

Internetsidornas innehåll och layout, inklusive den programvara som ligger till grunden för dem, är upphovsrättsligt och på annat sätt skyddade. Fullständig eller delvis reproduktion, förmedling, modifiering, länkning eller användning av internetsidorna för offentliga eller kommersiella syften är inte tillåtet utan skriftligt tillstånd från Vontobel. Nedladdningar och kopior av dessa internetsidor är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk och får inte förmedlas till tredje parter.

 

Ändringar av användarvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna användarvillkor utan föregående meddelande. Vi rekommenderar därför att du kan kontrollera den här sidan regelbundet.

Denna användarvillkor uppdaterades senast den 23 september 2019.

 

Gällande rätt/jurisdiktion

Dessa användarvillkor styrs av tysk rätt.

Varje private investerare som inte är bosatt i ett av de länder för vilka Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om jurisdiktion och erkännande och verkställighet av domar i civila och kommersiella frågor (omarbetning) är tillämplig, eller som
har ingått och ratificerat konventionen om jurisdiktion och verkställighet av
domar i civil- och handelsärenden som undertecknades i Lugano den 30 oktober 2007, och alla professionella användare är underkastade den behöriga domstolen i Frankfurt am Main, Tyskland, vad gäller tvister som
uppstår enligt dessa villkor.